Algemene voorwaarden YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Degene die YOURSTYLE KEURINGEN B.V. opdracht geeft werkzaamheden uit
te voeren;
YOURSTYLE KEURINGEN B.V. ; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
  overeenkomsten waarbij YOURSTYLE KEURINGEN B.V. diensten van welke aard en
  onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert.
 2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door
  opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze
  uitdrukkelijk schriftelijk door YOURSTYLE KEURINGEN B.V. zijn aanvaard.
 3. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk
  van de hand gewezen.
  Artikel 2 – Aanbieding en acceptatie
 4. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 5. Indien YOURSTYLE KEURINGEN B.V. op grond van de beschikbare informatie er niet
  van overtuigd is dat YOURSTYLE KEURINGEN B.V. de opdracht zal kunnen uitvoeren,
  deelt YOURSTYLE KEURINGEN B.V. de opdrachtgever schriftelijk of per email mee dat
  er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat YOURSTYLE KEURINGEN
  B.V. de feitelijke opdracht kan starten.
 6. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat YOURSTYLE KEURINGEN B.V. een
  opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel nadat YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen.
 7. Indien of nadat YOURSTYLE KEURINGEN B.V. een offerte aan opdrachtgever heeft
  uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de
  feiten op basis waarvan YOURSTYLE KEURINGEN B.V. de offerte heeft uitgebracht of
  de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. gerechtigd om van de uitvoering van de
  Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen.
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of
  compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan
  opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is opdrachtgever aan
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het
  overeengekomen tarief.
 8. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd,
  dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de
  opdrachtbevestiging aan de YOURSTYLE KEURINGEN B.V. te melden. Bij gebreke van

een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te
zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging

 1. Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts
  bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde
  medewerkers van YOURSTYLE KEURINGEN B.V. zijn bevestigd
 2. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is bevoegd om werkzaamheden door derden te laten
  uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens
  aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 3. Opdrachtgever dient YOURSTYLE KEURINGEN B.V. bij het geven van de opdracht te
  voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken
  danwel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
 4. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage,
  voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke opdrachtgever bekend zijn dan wel
  hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan YOURSTYLE KEURINGEN
  B.V. zijn medegedeeld.
  Artikel 3 – Specifieke bepalingen over bouwtechnische keuringen
 5. De bouwtechnische keuring bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie,
  gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij
  uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
  De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van
  steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare
  gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.
 6. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en
  wetenschap verrichten, doch geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte
  onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
 7. Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw
  tijdens de inspectie voor YOURSTYLE KEURINGEN B.V. toegankelijk is, en dat er een
  ongehinderde uitvoering van mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte
  afspraken, niet toegankelijk is, of dat het object niet kan worden geinspecteerd, is
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor eventuele
  ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een
  aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding
  verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
 8. Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren zonder
  technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd, recht onder het kruipluikdeksel indien het
  kruipluik aanwezig, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze
  inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog
  één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer vanuit de
  kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en onder goede
  omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en
  Arbowetgeving. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van
  minimaal 0,50 meter vereist
 9. Indien dit veilig kan worden daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van
  ca. 6 meter (2 verdiepingshoogten) worden, staande op de ladder, visueel geïnspecteerd.
  Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met
  door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige
  wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige
  omstandigheden, met inachtneming van de Arbonormen, dit uitsluitend ter beoordeling
  van YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
 10. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die
  onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar
  zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – worden deze objecten en/of gedeelten
  daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
 11. Een bouwtechnische keuring is geen asbestinventarisatie. Indien tijdens de uitvoering van
  de keuring asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen eenvoudig visueel
  waarneembaar is, zal YOURSTYLE KEURINGEN B.V. hiervan melding doen. Dit, zonder
  hiertoe een verplichting op zich te nemen om visueel waarneembaar asbest verdacht
  materiaal te melden. Aanwezigheid van asbesthoudende of asbestverdachte
  toepassingen kan door middel van een bouwtechnische keuring niet worden uitgesloten.
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval er
  onverhoopt toch sprake zou zijn geweest van visueel zichtbare asbestverdachte of
  asbesthoudende toepassingen.
 12. De objecten worden door YOURSTYLE KEURINGEN B.V. , in het kader van de
  rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen
  worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel
  te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke
  kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband
  houdende bouwonderdelen.
 13. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
  opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid
  en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen
  aan YOURSTYLE KEURINGEN B.V. door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien
  dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk
  akkoord te gaan met de uitgevoerde inspectie, opgestelde rapportages en verstrekte
  adviezen. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. heeft het recht zich te vergewissen van de
  juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de
  opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.
 14. De volgende specificatie vallen in elk geval niet onder een bouwtechnische keuring:
  • controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of een technische omschrijving
  voldaan is aan een (koop-) aannemingsovereenkomst;
  • controle van niet gereinigde beglazing;
  • controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling);
  • controle op noodzaak tot bodemsanering en opgave van (bodem-) saneringskosten;
  • controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en
  metingen;
  • controle van grondoppervlakte en perceel grootte;
  • (gespecialiseerd) onderzoek van de staat van de fundering of constructie van een woning
  of aanbouw;
  • controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere
  wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
  • controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel
  waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
  • indicatie van de waarde van een woning;
  • controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals
  bouwvergunningen e.d;
  • controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, mits specifiek een
  opdracht is gegeven voor een asbestinventarisatie;
  • controle op ondergrondse tanks;
  • verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen, waaronder
  vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te
  beoordelen;
  • hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring;
  • gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
  Artikel 4 – Prijzen
 15. Voor standaarddiensten zoals op de site www.yourstylekeuringen.nl (en daar aan
  gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hier wordt
  geen aparte offerte voor uitgebracht.
 16. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de
  aanbieding van de offerte.
 17. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur
  vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is
  Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief of
  zal dit in overleg bepaald worden.
 18. Kosten van gewenste aanvullingen en/of wijzigingen na het tot stand komen van de
  overeenkomst door opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 19. Opdrachtgever krijgt altijd de actuele totaal prijs van de opdracht bevestigd. Actuele
  prijzen en meerprijzen bij grotere of afwijkende objecten zijn terug te vinden op de
  website van YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
  Artikel 5 – Diversen
 20. Het halen en brengen van sleutels wordt in verband met de juridische aansprakelijkheid
  door YOURSTYLE KEURINGEN B.V. niet gedaan.
 21. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of
  kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een
  aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te
  geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.
 22. De rapportages zoals bedoeld in deze voorwaarden worden digitaal beschikbaar gesteld
  op het woningdashboard www.mijnwoning.nl opdrachtgever dient zelf een .pdf exemplaar
  van dit rapport te downloaden en te bewaren op een eigen opslag device. YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. garandeert een bewaartermijn van ten minste 5 jaar op het dashboard
  van www.mijnwoning.nl
  Artikel 6 – Betaling
 23. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting
  of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 24. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 25. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan
  door YOURSTYLE KEURINGEN B.V. aanspraak gemaakt worden op:
  • De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de
  vervaldag tot de algehele voldoening;
  • De berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor
  Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW.
  • De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde
  hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00
  Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
 26. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft
  voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij YOURSTYLE KEURINGEN
  B.V.
 27. Het is opdrachtgever verboden de door YOURSTYLE KEURINGEN B.V. aan
  opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te
  geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de
  gestelde termijnen is nagekomen.
  Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht
 28. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. vervaardigde rapportages berusten bij YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V.
 29. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. heeft het recht de door YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
  vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.
  Artikel 9 – Opzegging/Beëindiging overeenkomst
 30. De tussen opdrachtgever en YOURSTYLE KEURINGEN B.V. gesloten overeenkomst
  wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop opdrachtgever in staat
  van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan opdrachtgever is verleend dan
  wel op opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 31. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat
  rechtelijke tussenkomst vereist is, de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te
  ontbinden, onverminderd de aanspraken van YOURSTYLE KEURINGEN B.V. op het
  overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al
  dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet
  de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
 32. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel
  aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met opdrachtgever lopende
  overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke
  tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.
  Artikel 10 – Overmacht
 33. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet toerekenbare
  tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer
  dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst
  kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
  Artikel 11 – Klachten en aansprakelijkheidsstellingen
 34. Opdrachtgever dient klachten jegens YOURSTYLE KEURINGEN B.V. met betrekking tot
  de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor schade binnen uiterlijk
  14 dagen na de uitvoering van de opdracht, danwel binnen 14 dagen nadat de
  tekortkoming of schade redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden
  geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij YOURSTYLE KEURINGEN B.V. te hebben
  gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van
  de inspectie of het uitbrengen van de rapportage door YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
 35. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien
  opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van
  klachten ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V.
 36. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen
  erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of
  door welke oorzaak dan ook.
 37. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die YOURSTYLE KEURINGEN B.V. bereiken na
  de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn van 12 maanden
  worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding en kunnen niet in
  behandeling worden genomen.
 38. Klachten inzake facturen van YOURSTYLE KEURINGEN B.V. dienen zo spoedig
  mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, schriftelijk en
  gedetailleerd bij YOURSTYLE KEURINGEN B.V. te worden gemeld.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. jegens opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze
  dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk
  uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door YOURSTYLE KEURINGEN
  B.V. of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat
  daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. zal worden uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding,
  zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of
  vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor
  rekening van YOURSTYLE KEURINGEN B.V. komt, geldt voor opdrachtgever een eigen
  risico van € 500,00.
 2. Indien YOURSTYLE KEURINGEN B.V. aansprakelijk is voor de schade, heeft
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. het recht om de schade op eigen kosten te (doen)
  beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is
  verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever tot
  herstel is overgegaan zonder dat YOURSTYLE KEURINGEN B.V. hierover vooraf
  schriftelijk is geïnformeerd of YOURSTYLE KEURINGEN B.V. de gelegenheid heeft
  geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever hiermee het
  recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding.
 3. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het
  onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge van wettelijke regelingen of
  andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend
  of doorslaand vocht.
 4. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als
  gevolg van door derden aan YOURSTYLE KEURINGEN B.V. verstrekte informatie die
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen.
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke
  informatie door derden is verstrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart YOURSTYLE KEURINGEN B.V. voor alle schade die
  YOURSTYLE KEURINGEN B.V. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot
  schadevergoeding, indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of
  ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de
  rapportage genoemde adviezen.
 6. Indien er sprake is van een bouwtechnische keuring, worden in de rapportages alleen
  zichtbare gebreken gemeld. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is derhalve niet
  aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken, noch
  voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden
  of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
 7. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is niet aansprakelijk voor zaken die YOURSTYLE
  KEURINGEN B.V. niet geïnspecteerd heeft en waarvan YOURSTYLE KEURINGEN B.V.
  in de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke
  vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
 8. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de
  ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is
  ontstaan, meegewogen.
 9. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met,
  of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen, ongeacht of die asbest
  vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.
  Artikel 13 – Vervaltermijn
 10. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is opdrachtgever gehouden om
  toerekenbare tekortkomingen van YOURSTYLE KEURINGEN B.V. onverwijld schriftelijk
  aan YOURSTYLE KEURINGEN B.V. mee te delen.
 11. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling
  (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in
  rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.
  Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen
 12. Op alle door YOURSTYLE KEURINGEN B.V. te sluiten overeenkomsten is het
  Nederlands recht van toepassing.
 13. YOURSTYLE KEURINGEN B.V. is aangesloten bij de branche organisatie voor
  bouwkundige keurders. Zie voor meer informatie www.bvbk.nl
 14. Klachten en geschillen tussen YOURSTYLE KEURINGEN B.V. en opdrachtgever zullen
  in voorkomende gevallen aan de branche organisatie worden voorgelegd ter beoordeling.
 15. Op de overeenkomst tussen YOURSTYLE KEURINGEN B.V. en opdrachtgever is
  Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is
  en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden
  beslecht door rechtbank LELYSTAD