Startersvrijstelling overdrachtsbelasting wordt verhoogd!

De startersvrijstelling wijzigt per 1 januari 2023!

De grens van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 440.000. In 2022 bedraagt de startersvrijstelling nog € 400.000.

De vrijstelling kan bij het kopen van een woning eenmalig worden toegepast door een meerderjarige koper die jonger is dan vijfendertig jaar. Voorwaarde is dat de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf wordt gebruikt en de koper dit voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud schriftelijk verklaart. De ondertekende verklaring wordt door de notaris aan de akte van levering toegevoegd en in zijn aangifte overdrachtsbelasting gebruikt om het lage tarief toe te passen.

Juridische taal…..maar wel belangrijk.
Art. 15 lid 10 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) bepaalt dat de voor de startersvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel p WBR per 1 april 2021 geldende woningwaardegrens jaarlijks – bij de aanvang van het kalenderjaar – wordt aangepast aan de ontwikkeling in de landelijk gemiddelde WOZ-waarde. De gewijzigde waarde wordt een jaar van tevoren bij ministeriële regeling bekend gemaakt en gaat dus gelden met ingang van 1 januari van het volgend
kalenderjaar.

Door de indexering wordt de woningwaardegrens, die in 2021 is vastgesteld op € 400.000, per 1 januari 2023 verhoogd naar € 440.000.

Belang voor de praktijk
Eind 2021 is de gemiddelde koopsom van een woning gestegen tot € 410.000. De verwachting is dat de stijging in 2022 afvlakt maar toch ten minste 10% zal bedragen. Starters die er ondanks de krapte op de woningmarkt in slagen om een ‘gemiddelde’ woning te bemachtigen zullen in 2022 alsnog geconfronteerd worden met overdrachtsbelasting als de waarde meer bedraagt dan € 400.000. Het lijkt erop dat de wetgever bij het vaststellen van de vrijstelling voor 2022 geen rekening heeft gehouden met de explosieve stijging van de huizenprijzen. Dit jaar blijft de woningwaardegrens immers € 400.000.

Met dit formulier kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor toepassing van de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning.